Lista aktualności Lista aktualności

LASY NADLEŚNICTWA

Pod zarządem Nadleśnictwa Kozienice znajduje się 15 tys. ha lasów.

Pod zarządem Nadleśnictwa Kozienice znajduje się 15 098,55 tys. ha, według stany na 1 stycznia 2021 roku.

Nadleśnictwo jest jednostką składającą się z trzech obrębów leśnych:

  1. Kozienice – 5223,11 ha

  2. Pionki - 5080,73 ha

  3. Zagożdżon  - 4794,71 ha

Nadleśnictwo Kozienice od północnego zachodu graniczy z Nadleśnictwem Dobieszyn, od północnego wschodu z Nadleśnictwem Garwolin, RDLP Warszawa, od wschodu z Nadleśnictwem Puławy RDLP Lublin od południowego wschodu z Nadleśnictwem Zwoleń i od południowego zachodu z Nadleśnictwem Radom.

Obszar terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa nie wykazuje dużego zróżnicowania pod względem fizjograficznym. Przeważa ukształtowanie terenu równinne z niewielką ilością wzniesień (teren pagórkowaty). Najwyżej położony teren (173,1 m n.p.m.) znajduje się na terenie lasu w oddziale 187 g obrębu Pionki, a najniżej na obrębie Kozienice (101,5 m n.p.m.), na wschód od miejscowości Kłoda, przy ujściu rzeki Radomki do Wisły.

Budowę geologiczną terenów Nadleśnictwa Kozienice cechuje duża różnorodność utworów geologiczno-glebowych oraz form ukształtowania powierzchni. Najliczniej występujące utwory geologiczne są pochodzenia polodowcowego, powstałe w okresie czwartorzędu w epoce Plejstocenu i częściowo w Holocenie. Utwory z Holocenu (torfy, piaski rzeczne, uboższe mady) występują wzdłuż rzek. Na przeważającej powierzchni Nadleśnictwa występują piaski akumulacji lodowcowej i mozaikowo ułożone wśród nich gliny zwałowe moreny dennej, o różnym stopniu spiaszczenia, powstałe w epoce Plejstocenu. Można tu wyróżnić: gliny zwałowe (Lśw), piaski naglinowe i wodnolodowcowe (LMśw, BMśw, Bśw), piaski pochodzenia wydmowego (Bśw).

Typami siedliskowymi lasu obejmującymi największe powierzchnie w Nadleśnictwie Kozienice są: LMśw (40,31%) i BMśw (25,31%), o łącznej powierzchni 9385,74 ha, co stanowi 65,62% całej powierzchni leśnej w Nadleśnictwie. Na większości siedlisk leśnych (bory, bory mieszane, lasy mieszane) gatunkiem dominującym jest sosna, na siedliskach bagiennych przeważa olsza. Nadleśnictwo Kozienice położone jest w zasięgu naturalnego występowania wszystkich gatunków lasotwórczych, co bez wątpienia wpływa na wysoki stopień zróżnicowania drzewostanów, a co za tym idzie bogactwo zespołów roślinnych ekosystemów leśnych. Oprócz fitocenoz leśnych występują tu liczne zbiorowiska i formacje roślinne charakterystyczne dla terenów zabagnionych, wilgotnych łąk śródleśnych czy cieków i zbiorników wodnych.

Szata roślinna ekosystemu leśnego to nie tylko drzewa. Krzewy i rośliny runa to ważne jego elementy składowe. Spośród nich na naszym terenie występuje kilkadziesiąt gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Najciekawsze to: śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów, buławnik czerwony, mącznica lekarska, storczyki i widłakowate. Stanowiska występowania tych roślin chroni się u nas czynnie, a więc nie prowadzi się tu prac gospodarczych, mogących je zniszczyć. Chronione są także najokazalsze egzemplarze drzew w ramach pomników przyrody.

 

Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty, jak roślinny. Gromada ssaków reprezentowana jest przez podstawowe gatunki łowne: łosia, jelenia, sarnę, dzika, zająca, lisa, borsuka, kunę, tchórza i piżmaka. Z ciekawszych zwierząt chronionych odnotowano występowanie łasicy, orzesznicy, popielicy, koszatki, podkowca dużego, mroczków, a z częściowo chronionych – bobra i wydrę. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: bociana czarnego, błotniaka stawowego, krogulca, kobuza, płomykówkę, pójdźkę, puszczyka, dudka, świergotka drzewnego, muchołówki oraz wilgę.
Z gromady gadów występują u nas jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec oraz węże: żmija, zaskroniec i gniewosz plamisty. Z płazów występują m.in. traszki, kumak nizinny, rzekotka drzewna, grzebiuszka ziemna, ropucha paskówka, ropucha szara oraz żaby – jeziorkowa, moczarowa, śmieszka, trawna i wodna. Wśród chronionych i rzadkich gatunków owadów na terenie Nadleśnictwa Kozienice napotkać można m.in. modraszka telejusa, modliszkę zwyczajną, pachnicę dębową, trzeplę zieloną oraz biegacze – gładkiego, skórzastego i zielonozłotego.

 

Nasze nadleśnictwo na mapie