Lista aktualności Lista aktualności

Sprawozdanie ze spotkania w sprawie turystyki na terenach leśnych Nadleśnictwa Kozienice w tym obiekcie „Królewskie Źródła”

W dniu 18 maja br., na terenie polany piknikowej „Królewskie Źródła” miało miejsce spotkanie dot. turystyki na terenach leśnych w którym na zaproszenie nadleśnictwa udział wzięli przedstawiciele lokalnych społeczności jak niżej:

- RDLP w Radomiu

- Stowarzyszenie Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej w Pionkach

- Stowarzyszenie Pszczelarzy z Kozienic

- CBL Kozienice,

- Stowarzyszenie Pionkowskie Morsy

- Stajnie Kociołki

- Pionkowskie Towarzystwo Rowerowe

- ZHR Pionki- Leśny Przystanek Historia

- UTW Kozienice

- ZERiJ Pionki

- PTTK Kozienice

- PTTK OM Radom

- Przewodniczący Rady Gminy Pionki

- Sołtys wsi Augustów

- Marek Tomaszewski przedstawiciel wsi Augustów

- Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

- Radio Plus Radom

- Tygodnik Oko Kozienice

Spotkaniu przewodniczył Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice Tomasz Sot, który na wstępie omówił problematykę udostępniania terenów leśnych Nadleśnictwa Kozienice dla turystyki i rekreacji. W szczególności przedstawił założenia dot. planowanych zmian odnośnie funkcjonowania głównego obiektu turystycznego nadleśnictwa tj. „Królewskich Źródeł”. Omówił planowane zmiany w zakresie funkcjonowania obiektu mające na celu przywrócenie jego pierwotnego charakteru edukacyjnego i wypoczynku rodzinnego a także planowane dalsze działania w zakresie rozwiązań problemów komunikacyjnych (modernizacja dojazdu do obiektu). W dalszej kolejności pracownicy nadleśnictwa przedstawili zagadnienia dot. funkcjonowania obiektu:

- frekwencja i charakterystyka turystów korzystających z obiektu w ostatnich 10 latach,

- koszty stałe związane z użytkowaniem obiektu,

- uzasadnienie i ocena środowiskowa dot. przebudowy drogi dojazdowej 

Następnie Nadleśniczy zaprosił do dyskusji, składania uwag i propozycji w trakcie której część uczestników zabrało głos zgłaszając problemy j.n.

- zwiększenie ilości tego typu obiektów na terenie nadleśnictwa, celem odciążenia „Królewskich Źródeł”,

- montaż monitoringu na polanie piknikowej,

- rozbudowanie miejsc postoju pojazdów, zakazanie dojazdu do samej polany piknikowej,

-  wydzielenie części drogi dojazdowej wyłącznie dla rowerów poprzez namalowanie oznakowania poziomego,                                                   

- umieszczenie tablicy informacyjnej dot. planowanych działań na dotychczasowym parkingu,

Po zakończeniu dyskusji wszyscy uczestnicy spotkania zostali poproszeni o wypełnienie anonimowych ankiet zawierających opinię odnośnie problematyki spotkania.

Ankietę złożyło 25 respondentów, którzy wypowiedzieli się odnośnie poruszanych zagadnień jak niżej:

Czy popierasz niżej wymienione działania skierowane na ograniczenie biesiadowania na polanie piknikowej i ukierunkowanie działalności obiektu na cele edukacyjne i wypoczynku rodzinnego, w tym:

- ograniczenie ilości ognisk (jedno ognisko centralnie) celem ograniczenia zadymienia obiektu - 68% odpowiedzi TAK, 28% Raczej TAK, 4% Raczej NIE

- wprowadzenie zakazu grillowania - 52% TAK, 20% Raczej TAK, 20% Raczej NIE, 8% NIE,

- wprowadzenie zakazu spożywania alkoholu na obiekcie - 36% TAK, 28% Raczej TAK, 32% Raczej NIE, 4% Nie mam zdania,

- Czy popierasz pomysł włączenia drogi dojazdowej jako części ścieżki dydaktycznej „Królewskie Źródła” z przystankami tematycznymi - 92% TAK, 8% Raczej TAK

- Czy popierasz ograniczenie ruchu na drodze dojazdowej - wykorzystywanie drogi jedynie jako „deptak” spacerowy, szlak rowerowy i pojazdy uprzywilejowane, nordic walking, jazda na rolkach itp., - 96% TAK, 4% Raczej TAK

- Czy popierasz wprowadzenie zakazu wjazdów dla samochodów osobowych i parkowanie jedynie w dwóch wyznaczonych do tego miejscach przy drodze wojewódzkiej (737) - 92% TAK, 8% Raczej TAK

- Czy zakaz powinien obejmować również pojazdy inwalidzkie (nie dotyczy osób na wózkach) - 40% TAK, 16% Raczej TAK, 24% Raczej NIE,16% NIE, 4% Nie mam zdania

- Czy popierasz utworzenie równoległego szlaku dla pojazdów konnych, celem umożliwienia dojazdu do obiektu (bryczką lub saniami – zależnie od pory roku) – 88% TAK, 12% Raczej TAK

- Czy jesteś za utworzeniem dodatkowej atrakcji turystycznej poprzez umożliwienie dojazdu do obiektu pojazdami o napędzie elektrycznym np. melexem - 68% TAK, 28% Raczej TAK, 4% Raczej NIE

- Czy jesteś skłonny zaakceptować zmianę polegającą na utworzeniu parkingów strzeżonych (płatnych) - 60% TAK, 20% Raczej TAK, 8% Raczej NIE, 8% NIE, 4% Nie mam zdania

- Czy jesteś za kontynuacją modernizacji drogi dojazdowej poprzez utwardzenie nawierzchni całego odcinka betonem asfaltowym – 68% TAK, 20 % Raczej TAK, 4% NIE, 8% Nie mam zdania

- Jak oceniasz działania Nadleśnictwa Kozienice w zakresie udostępnienia terenów leśnych dla turystyki i rekreacji, w tym:

- czy uważasz, że ilość obiektów turystycznych, szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych, miejsc postoju pojazdów itp., jest wystarczająca - 24% TAK, 52% Raczej TAK, 16% Raczej NIE, 8%NIE

-  czy czujesz się bezpiecznie na szlakach i obiektach turystycznych - 72% TAK, 28% Raczej TAK,

- czy jesteś zadowolona/y z działań informacyjnych Nadleśnictwa w zakresie turystyki - 68% TAK, 28% Raczej TAK, 4% Raczej NIE.

Podsumowując opinie respondentów można stwierdzić:

- zdecydowana większość ankietowanych poparła propozycje rozwiązań ukierunkowanych na przywrócenie obiektu „Królewskie Źródła” dla wypoczynku rodzinnego i edukacji szkolnej,

- również większość poparła kontynuację modernizacji drogi dojazdowej i proponowane przez nadleśnictwo rozwiązania komunikacyjne z tym związane,

-  również pozytywne opinie dotyczyły działań nadleśnictwa w zakresie udostępniania terenów leśnych dla potrzeb edukacji i turystyki,

- mocno zróżnicowane opinie były jedynie w zakresie problemu dopuszczenia pojazdów inwalidzkich do ruchu po drodze dojazdowej.