Wydawca treści Wydawca treści

Badania biologii lęgowej bociana czarnego

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Nadleśnictwami a Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Rogowie będzie prowadzony monitoring z zastosowaniem fotopułapek dotyczący badań biologii lęgowej bociana czarnego.

W przypadku naszego Nadleśnictwa obserwacje będą dotyczyły dwóch stref ochrony bociana czarnego, gdzie już przy gniazdach zostały zainstalowane fotopułapki, które regularnie będą przesyłały zdjęcia gniazd przez cały okres lęgowy.

Żywimy nadzieję, że badania te przysłużą się lepszej ochronie tego zagrożonego gatunku, który traktujemy zarówno w Nadleśnictwie jak i w całej Puszczy Kozienickiej jako gatunek wręcz „flagowy”.

Niestety w ciągu ostatnich dziesięcioleci stwierdziliśmy stopniowy spadek populacji bociana czarnego na naszym terenie, co przekłada się także na ilość stref ochronnych (z 8 stref, które istniały jeszcze 20 lat temu obecnie pozostało 5).

Wiadomym jest powszechnie, że główne przyczyny spadku populacji bocianów leżą poza granicami naszego kraju – ten wędrowny gatunek jest narażony na liczne niebezpieczeństwa w czasie swoich wędrówek. Niemniej mogą występować również inne przyczyny (np. drapieżnictwo) przyczyniające się do spadku liczebności populacji.

Powyższe działania są kontynuacją zakończonego w dniu 31.12.2020 r. projektu POIS.02.04.00-00-0154/16: „BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego Ciconia nigra na terenach leśnych”.

Zainteresowanych zachęcamy do śledzenia naszych kanałów informacyjnych, gdzie będziemy regularnie zamieszczać informacje w tym temacie.