Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości własności Skarbu Państwa

Nadleśnictwo Kozienice z siedzibą 26-670 Pionki, ul. Partyzantów 62, informuje o zamiarze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe o łącznej powierzchni 4,7425 ha, składającej się z dwóch działek ewidencyjnych, położonych w Mieście Pionki (województwo mazowieckie, powiat radomski, gmina Miasto Pionki, obręb ew. Pionki), oznaczonych jako nr 1835 o pow. 4,6819 ha oraz nr 1836 o pow. 0,0606 ha.

    Sprzedaż ma na celu zbycie zbędnych gruntów leśnych wraz z budynkami stanowiącymi zaplecze dawnej składnicy drewna (działka ew. nr 1835 - użytek Ls) oraz terenów zabudowanych (działka ew. nr 1836 - użytek Bi) położonych w enklawie, w związku z ograniczoną przydatnością ww. nieruchomości w zakresie prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej.
    Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego oraz terenów zabudowanych. Dojazd do nieruchomości możliwy jest ulicą dr M. Garszwo oraz ulicą Augustowską.
    Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży na terenach oznaczonych symbolami P,U,S - tereny produkcji przemysłowej i rzemieślniczej, tereny usług komercyjnych, tereny składów, baz magazynów oraz częściowo w strefie o symbolu KZ - pas drogowy.
    Nieruchomość kierowana jest do sprzedaży bez wyłączenia z produkcji leśnej.
    W dokumentacji aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pionki brak jest zgody ministra właściwego do spraw środowiska na przeznaczenie tych gruntów na cele nieleśne.
    Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kozienicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze KW Nr RA2Z/00005597/3.
    Podstawę prawną sprzedaży obu ww. działek stanowią przepisy art. 38, ust. 1, pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1275).
    Nadleśnictwo Kozienice uzyskało zgodę Dyrektora Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.
    Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości nie są obciążone na rzecz osób trzecich i nie podlegają wpisowi do rejestru zabytków.  
    Wobec kierowanych do sprzedaży nieruchomości nie stwierdza się roszczeń reprywatyzacyjnych.
    Sprzedaż nieruchomości odbywać się będzie w nieograniczonej, publicznej procedurze przetargowej, stosownie do treści art. 38, ust. 4 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach.
    W związku z położeniem przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości w granicach administracyjnych Miasta Pionki,  zgodnie z art. 38 ust. 5 wyżej cytowanej ustawy o lasach, prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, za cenę ustaloną w wyniku przetargu, posiada gmina Miasto Pionki.
    Sprzedaż ww. nieruchomości prowadzona będzie w trybie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78 poz. 532).

(Podpisany dokument w załączeniu.)