Lista aktualności Lista aktualności

LASY NADLEŚNICTWA

Pod zarządem Nadleśnictwa Kozienice znajduje się 15 tys. ha lasów.

Nadleśnictwo Kozienice od północnego zachodu graniczy z Nadleśnictwem Dobieszyn, od północnego wschodu z Nadleśnictwem Garwolin, RDLP Warszawa, od wschodu z Nadleśnictwem Puławy RDLP Lublin od południowego wschodu z Nadleśnictwem Zwoleń i od południowego zachodu z Nadleśnictwem Radom.

Obszar terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa nie wykazuje dużego zróżnicowania pod względem fizjograficznym. Przeważa ukształtowanie terenu równinne z niewielką ilością wzniesień (teren pagórkowaty). Najwyżej położony teren (173,1 m n.p.m.) znajduje się na terenie lasu w oddziale 187 g obrębu Pionki, a najniżej na obrębie Kozienice (101,5 m n.p.m.), na wschód od miejscowości Kłoda, przy ujściu rzeki Radomki do Wisły.

Budowę geologiczną terenów Nadleśnictwa Kozienice cechuje duża różnorodność utworów geologiczno-glebowych oraz form ukształtowania powierzchni. Najliczniej występujące utwory geologiczne są pochodzenia polodowcowego, powstałe w okresie czwartorzędu w epoce Plejstocenu i częściowo w Holocenie. Utwory z Holocenu (torfy, piaski rzeczne, uboższe mady) występują wzdłuż rzek. Na przeważającej powierzchni Nadleśnictwa występują piaski akumulacji lodowcowej i mozaikowo ułożone wśród nich gliny zwałowe moreny dennej, o różnym stopniu spiaszczenia, powstałe w epoce Plejstocenu. Można tu wyróżnić: gliny zwałowe (Lśw), piaski naglinowe i wodnolodowcowe (LMśw, BMśw, Bśw), piaski pochodzenia wydmowego (Bśw).

Dominującymi typami siedliskowymi lasu są tu: las mieszany świeży, zajmujący około 40% powierzchni leśnej nadleśnictwa oraz bór mieszany świeży, zajmujący prawie 25% tej powierzchni. Na większości siedlisk leśnych (bory, bory mieszane, lasy mieszane) gatunkiem dominującym jest sosna, na siedliskach bagiennych przeważa olsza. Nadleśnictwo Kozienice położone jest w zasięgu naturalnego występowania wszystkich gatunków lasotwórczych, co bez wątpienia wpływa na wysoki stopień zróżnicowania drzewostanów, a co za tym idzie bogactwo zespołów roślinnych ekosystemów leśnych. Oprócz fitocenoz leśnych występują tu liczne zbiorowiska i formacje roślinne charakterystyczne dla terenów zabagnionych, wilgotnych łąk śródleśnych czy cieków i zbiorników wodnych.

Szata roślinna ekosystemu leśnego to nie tylko drzewa. Krzewy i rośliny runa to ważne jego elementy składowe. Spośród nich na naszym terenie występuje kilkadziesiąt gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Najciekawsze to: sasanka otwarta, śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów, widłaki goździsty i jałowcowaty. Stanowiska występowania tych roślin chroni się u nas czynnie, a więc nie prowadzi się tu prac gospodarczych, mogących je zniszczyć. Chronione są także najokazalsze  egzemplarze drzew w ramach pomników przyrody

Sasanka otwarta, roślina chroniona, na terenie Nadleśnictwa Kozienice jest tylko jedno stanowisko sasanki (fot. L. Zaczyńska)

Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty, jak roślinny. Gromada ssaków reprezentowana jest przez podstawowe gatunki łowne: łosia, jelenia, sarnę, dzika, zająca, lisa, borsuka, kunę, tchórza i piżmaka. Z ciekawszych zwierząt chronionych odnotowano występowanie łasicy, orzesznicy, popielicy, koszatki, podkowca dużego, mroczków, a z częściowo chronionych – bobra i wydrę. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: bociana czarnego, błotniaki, krogulca, kobuza, płomykówkę, pójdźkę, puszczyka, dudka, świergotka drzewnego, muchołówkę małą, wilgę.
Z gromady gadów występują u nas jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec oraz węże: żmija i zaskroniec. Z płazów występują m.in. traszki, rzekotka, grzebiuszki, ropuchy paskówki, a z owadów m.in. modraszek telejus, czerwończyk nieparek, paź królowej i żeglarz oraz biegacze.

 

Nasze nadleśnictwo na mapie