Lista aktualności Lista aktualności

Innowacyjna metoda monitoringu bociana czarnego

W dniu dzisiejszym, w wyniku wspólnej inicjatywy RDOŚ Warszawa, WST w Radomiu oraz RDLP w Radomiu, rozpoczęto monitoring populacji bociana czarnego z wykorzystaniem nowej technologii. Prace z wykorzystaniem nowej metody rozpoczęto w obszarze Natura 2000 Ostoja Kozienicka PLB140013, gdzie bocian czarny jest jednym z przedmiotów ochrony, a uzyskane efekty prac przyczynią się zarówno do udoskonalenia tej nowej metody badań jak i ochrony populacji bociana czarnego w tym obszarze Natura 2000.

Zastosowana metoda polega na wykorzystaniu kamery termowizyjnej zainstalowanej na dronie do wykrywania nowych gniazd bociana czarnego. W zamierzeniach metoda ta posłuży również do monitoringu bocianów w trakcie całego okresu lęgowego (składanie jaj, rozwój piskląt, ocena sukcesu lęgowego).

Zastosowanie tej metody przyniosło natychmiastowe efekty: gniazdo przedstawione na poniższych fotografiach jest nowym, dotychczas nie zidentyfikowanym miejscem lęgowym. Zdjęcia pozwalają również ocenić, że nowa para bociania nie była dotychczas zinwentaryzowana (brak obrączkowania).

Mamy nadzieję, że zastosowanie tej innowacyjnej w skali kraju metody przyczyni się do lepszej ochrony tego bardzo rzadkiego i cennego gatunku ptaków.

Przypominamy jednocześnie, że bocian czarny Ciconia nigra należy do gatunków objętych ochroną ścisłą i wymagających ochrony strefowej. Wokół gniazd bocianich wyznaczane są strefy ochronne (ochrony całorocznej i okresowej). Ponadto jest to gatunek wymagający ochrony czynnej (monitoringu stanu populacji, kontroli przestrzegania zasad ochronnych, renowacji gniazd, poprawiania warunków siedliskowych itp.).