Lista aktualności Lista aktualności

Podpisanie listu intencyjnego

W dniu 22.05.2024r. w siedzibie Urzędu Gminy Pionki zostało sfinalizowane podpisanie listu intencyjnego zawartego przez Wójt Gminy Pionki Panią Katarzynę Konopską i Nadleśniczego Nadleśnictwa Kozienice Pana Tomasza Sota „W sprawie współpracy partnerskiej odnośnie udostępniania terenów leśnych Nadleśnictwa Kozienice położonych w zasięgu terytorialnym Gminy Pionki dla potrzeb lokalnej społeczności”.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach ogólnych kierunków przyjętych w PGL LP w zakresie komunikacji społecznej oraz na kanwie Zarządzenia nr 58 DGLP z dnia 5 lipca 2022r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych”.

W podpisanym liście strony zadeklarowały wolę współpracy, w celu udostępniania terenów leśnych dla potrzeb lokalnej społeczności w zakresie rekreacji i turystyki, z uwzględnieniem komfortu i bezpieczeństwa użytkowników oraz kształtowania sposobów gospodarowania zasobami leśnymi terenów Lasów Państwowych występujących w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych uwzględniających cały zakres potrzeb społecznych.

Pierwszym działaniem założonym do realizacji na kanwie podpisanego listu intencyjnego będzie utworzenie zespołu roboczego pod nazwą Zespół Lokalnej Współpracy, którego zadaniem będzie m.in. zapewnienie konsultacji i udziału lokalnej społeczności w planowaniu i realizacji zamierzonych działań.

Dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę.