Wydawca treści Wydawca treści

OBIEKTY EDUKACYJNE

Od momentu powołania przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w 1994 roku Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Kozienicka", którego centralną część w całości stanowi Nadleśnictwo Kozienice, edukacja ekologiczna (przyrodniczo-leśna) przybrała inny wymiar, i stała się obok prowadzenia trwałej gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych, aktywnej ochrony przyrody, zachowania i odtwarzania zasobów przyrodniczych głównym celem Nadleśnictwa Kozienice.

Puszcza Kozienicka jest terenem wzmożonej turystyki i rekreacji, w którym zapotrzebowanie na edukację stanowi elementarną potrzebę społeczeństwa. Wychodząc na przeciw wzrastającym potrzebom w tym zakresie leśnicy udostępniają społeczeństwu najciekawsze ostępy leśne, stanowiące nie tylko atrakcję turystyczną, lecz będące również obiektami edukacji ekologicznej. W tym celu utrzymywane są miejsca postoju pojazdu, ścieżki dydaktyczne oraz miejsca odpoczynku.

Prowadzeniu edukacji leśnej społeczeństwa na obszarze Nadleśnictwa Kozienice sprzyjają: obecność oznakowanych szlaków turystycznych, ogólnie dobra dostępność lasu dla ruchu pieszego i rowerowego.

Nadleśnictwo posiada trzy ścieżki dydaktyczne:

  • w leśnictwie Kociołki ścieżka „Królewskie Źródła” (Obręb Zagożdżon), pozwalająca na poznanie większości zagadnień związanych z gospodarką leśną i charakterystyką przyrodniczą
  • w leśnictwie Przejazd ścieżka „Śródborze” (Obręb Pionki), na której znajdują się tablice tematyczne prezentujące charakterystyczne dla Puszczy typy lasów i przybliżające pracę leśników gospodarujących w lasach;
  • w leśnictwie Podgóry ścieżka „Podgaje” (Obręb Pionki) im. Janusza Bujaka, pozwala na prowadzenie zajęć edukacji przyrodniczo-leśnej, warstwowej budowy lasu, rozpoznawania drzew, krzewów i nasion oraz zagadnień związanych z ochroną przyrody a także zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową."

Można je zwiedzać indywidualnie, a także w zorganizowanych grupach.

Przy siedzibie Nadleśnictwa Kozienice znajduje się sala dydaktyczno-konferencyjna oraz „Dęby Pamięci".

Nadleśnictwo Kozienice informuje, że z dniem 16 sierpnia 2021 roku rozpoczną się prace budowlane związane z modernizacją drugiego odcinka drogi dojazdowej do „Królewskich Źródeł”. W związku z powyższym nie będzie możliwości dojazdu pojazdami samochodowymi do obiektu. Prace drogowe będą trwały do końca grudnia br.


Uwaga!
Pobyt grup zorganizowanych na terenie ww. ścieżek oraz kompleksu przyrodniczo-edukacyjnego winien być zgłaszany (telefonicznie, e-mailem, faksem) do Nadleśnictwa Kozienice z conajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem pobytu.
W celu usprawnienia organizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Nadleśnictwo proponujemy nadesłać zgłoszenie zajęć na przedstawionym poniżej formularzu zgłoszeniowym na nr faksu 0-48 612-39-08, 0-48 612 39 78 lub pocztą elektroniczną, e-mail: kozienice@radom.lasy.gov.pl