Wydawca treści Wydawca treści

OBIEKTY EDUKACYJNE

Od momentu powołania przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w 1994 roku Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Kozienicka", którego centralną część w całości stanowi Nadleśnictwo Kozienice, edukacja ekologiczna (przyrodniczo-leśna) przybrała inny wymiar, i stała się obok prowadzenia trwałej gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych, aktywnej ochrony przyrody, zachowania i odtwarzania zasobów przyrodniczych głównym celem Nadleśnictwa Kozienice.
Puszcza Kozienicka jest terenem wzmożonej turystyki i rekreacji, w którym zapotrzebowanie na edukację stanowi elementarną potrzebę społeczeństwa.
Wychodząc na przeciw wzrastającym potrzebom w tym zakresie leśnicy udostępniają społeczeństwu najciekawsze ostępy leśne, stanowiące nie tylko atrakcję turystyczną, lecz będące również obiektami edukacji ekologicznej. W tym celu utrzymywane są parkingi leśne, ścieżki dydaktyczne, miejsca odpoczynku.

Zapraszamy do odwiedzenia urokliwych miejsc Puszczy Kozienickiej, zapoznania się z jej historią, w tym z historią leśnictwa oraz do odwiedzenia ścieżek :

- przyrodniczo-leśnej „Śródborze" przy szkółce leśnej „Przejazd"

- dydaktycznej „Królewskie Źródła".

- przyrodniczo-leśnej „Podgaje"

Można je zwiedzać indywidualnie, a także w zorganizowanych grupach.

Przy siedzibie Nadleśnictwa Kozienice znajduje się sala dydaktyczno-konferencyjna, mini arboretum, „Dęby Pamięci" oraz ekspozycja sprzętu leśnego.

 

Uwaga!
Pobyt grup zorganizowanych na terenie ww. ścieżek oraz kompleksu przyrodniczo-edukacyjnego winien być zgłaszany (telefonicznie, e-mailem, faksem) do Nadleśnictwa Kozienice z conajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem pobytu.
W celu usprawnienia organizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Nadleśnictwo proponujemy nadesłać zgłoszenie zajęć na przedstawionym poniżej formularzu zgłoszeniowym na nr faksu 0-48 612-39-08, 0-48 612 39 78 lub pocztą elektroniczną, e-mail:nadlesnictwo.kozienice@radom.lasy.gov.pl