Wydawca treści Wydawca treści

HODOWLA LASU

Hodowla lasu obejmuje zagospodarowanie drzewostanów nasiennych, zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach leśnych, odnowienia oraz pielęgnację upraw leśnych i młodników, a potem starszych drzewostanów.

Głównym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Leśnicy korzystają przy tym z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska leśnego. Dzięki temu drzewa są zdrowe i mają odpowiednią jakość techniczną.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Zbieramy nasiona, z których w szkółkach leśnych hoduje się sadzonki. Sadzimy sadzonki na uprawach, a potem pielęgnujemy je i chronimy. Stwarzamy optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew. A potem znów zbieramy nasiona...
Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

Leśnicy Nadleśnictwa Kozienice rokrocznie odnawiają ok. 193 ha. Sadzimy ok 1,2 miliona sadzonek, z czego 57% stanowią sadzonki dęba, a 35 % sadzonki sosny. Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Prace polegają na spulchnieniu gleby pod okapem drzewostanu w roku, w którym spodziewany jest duży urodzaj nasion, oraz rozluźnieniu drzew, tak by do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła.

Corocznie Nadleśnictwo Kozienice pielęgnuje ok. 38 ha gleby w uprawach leśnych. Polega to na wykaszaniu chwastów wśród drzewek. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu. Czyszczenia wczesne wykonujemy corocznie na obszarze ok. 70 ha, czyszczenia późne – na 130 ha, trzebieże wczesne – na 120 ha, a trzebieże późne – na ok. 540 ha.


Zasady hodowli lasu