Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Kozienice przeważają siedliska lasów mieszanych ze świeżym wariantem uwilgotnienia. Średni wiek lasów na naszym terenie to 79 lata, a przeciętna zasobność 307 m3/ha. W porównaniu ze stanem sprzed dziesięciu lat nastąpił wzrost średniego wieku drzewostanów o 4 lata oraz przeciętnej zasobności o 7 m3/ha.

Hodowla lasu

Hodowla lasu obejmuje zagospodarowanie drzewostanów nasiennych, zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach leśnych, odnowienia oraz pielęgnację upraw leśnych i młodników, a potem starszych drzewostanów.

Ochrona lasu

Ochrona lasu stanowi niezwykle ważną część racjonalnej gospodarki leśnej. Polega na identyfikacji zagrożeń i stosowaniu skutecznych metod ochrony lasu. Leśnicy każdego roku podejmują działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Kozienice informuje, że nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Pionki sprawuje Starostwo Radom, a na terenie Gminy Kozienice i Gminy Głowaczów Starostwo Kozienice.

Projekty i fundusze

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów".