Wydawca treści Wydawca treści

ŁOWIECTWO

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.
Przeczytaj więcej o łowiectwie

Nadleśnictwo Kozienice nie prowadzi własnej gospodarki łowieckiej, ale sprawuje nadzór nad działalnością 6 kół łowieckich, dzierżawiących jego grunty. Do zadań Nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej należy współpraca z kołami łowieckimi w zakresie:

  • dokonywania inwentaryzacji zwierzyny łownej i nadzoru nad planowaniem i realizacją odstrzałów,
  • opiniowania i zatwierdzania rocznych planów zagospodarowania kół łowieckich,
  • poprawiania warunków bytowania zwierzyny poprzez: ograniczanie niepokoju w biocenozie, ochrona ostoi oraz zapewnienie bazy pokarmowej.

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Kozienice jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez: jelenie, sarny i dziki. Szacuje się, że na terenie Nadleśnictwa Kozienice jeleni jest około 90 sztuk, saren 1200 sztuk, a dzików ponad 300 sztuk.  Okresowo pojawiają się łosie, których populacja ciągle wzrasta. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę i  bobra. Na terenie naszego nadleśnictwa żyją lisy, borsuki, kuny, zające, bażanty, kuropatwy.
Wśród zbiorników wodnych prawdziwy raj ma ptactwo wodne. Na obszarze Nadleśnictwa znajduje się kilkanaście zbiorników i oczek wodnych. Największy zbiornik znajduje się w leśnictwie Chinów  o powierzchni 2,73 ha.
Zwierzyna łowna powoduje istotne gospodarczo szkody w nowozakładanych uprawach oraz nalotach. Dlatego celowym jest zabezpieczanie sadzonek przed zwierzyną. Najbardziej narażonym na szkody gatunkiem jest dąb, jodła i buk.  W celu zabezpieczenia sadzonek przed zgryzaniem, Nadleśnictwo Kozienice stosuje różne sposoby ochrony upraw np. grodzenia, zabezpieczenie repelentami i wełną owczą, a także palikowanie np. modrzewia.