Wydawca treści Wydawca treści

ŁOWIECTWO

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

 

Szacuje się, że na terenie Nadleśnictwa Kozienice jest około 171 sztuk jeleni, 1363 sztuk saren, ponad 43 sztuki dzika oraz 49 sztuk łosi. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny reguluje prawo - polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad działalnością 6 kół łowieckich dzierżawiących jego grunty na siedmiu obwodach. Do zadań Nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej należy współpraca z kołami łowieckimi w zakresie:

  • dokonywania inwentaryzacji zwierzyny łownej i nadzoru nad planowaniem i realizacją odstrzałów,
  • opiniowania i zatwierdzania rocznych planów zagospodarowania kół łowieckich,
  • poprawiania warunków bytowania zwierzyny poprzez: ograniczanie niepokoju w biocenozie, ochronę ostoi oraz zapewnienie bazy pokarmowej.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajdują się również części obwodów łowieckich, których roczne plany zatwierdzane są przez inne nadleśnictwa sprawujące nad nimi nadzór merytoryczny.

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Kozienice jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez: jelenie, sarny i dziki. Szacuje się, że na terenie Nadleśnictwa Kozienice jest około 171 sztuk jeleni, 1363 sztuk saren,  ponad 43 sztuki dzika oraz 49 sztuk łosi.

Inwentaryzacja przeprowadzana w ostatnim roku obowiązywania poprzedniego planu, wykazała przyrost stanu liczebnego względem docelowego: łosia o 75%, jelenia o 37%, dzika 59%. Stan pogłowia sarny nie odbiega od docelowego zagęszczenia w Nadleśnictwie. Populacja dzika od roku 2016 w wynikiem działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) znacznie spadla. W związku z tym zaleca się utrzymanie zagęszczenia populacji na poziomie  0,1 sz./1 km2  (1 dzik na 1000 ha).

Przestrzeganie wykonania planu pozyskania zwierzyny wpływa na ograniczenie powodowanych przez nie szkód, a w przypadku populacji dzika dodatkowo na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę i  bobra. Na terenie naszego nadleśnictwa żyją również lisy, borsuki, kuny, zające, bażanty i kuropatwy.

Wśród zbiorników wodnych doskonale odnajduje się ptactwo wodne. Na obszarze Nadleśnictwa znajduje się kilkanaście zbiorników i oczek wodnych. Największy zbiornik „Traszka” o  powierzchni 2,73 ha znajduje się w leśnictwie Chinów.

Szkody od zwierzyny

Obserwowany w ostatnich latach znaczny wzrost liczebności łosia pociąga za sobą również wzrost szkód powodowanych przez te zwierzęta. Uszkodzenia drzewostanu powodowane przez zwierzynę płową (szczególnie sarny) występują przede wszystkim w uprawach i młodnikach. Obszarami najbardziej zagrożonymi zgryzaniem są leśnictwa: Adamów, Cztery Kopce, Przejazd, Karpówka, Jaśce, Augustów i Stanisławice. Największy rozmiar szkód występuje na obszarze leśnictw Cztery Kopce oraz Stanisławice. Występowanie takich szkód wpływa negatywnie na realizację celów gospodarczych i powiększanie zasobów leśnych. Dlatego też, celowym jest zabezpieczanie sadzonek przed zwierzyną. Najbardziej narażonym na szkody gatunkiem jest jodła, dąb mniej sosna. Obserwuje się także szkody powodowane przez bobry w postaci podtopień drzewostanów oraz uszkodzenia powodowane przez dziki, które buchtując na uprawach w poszukiwaniu pokarmu, niejednokrotnie powodują przygniatanie ziemią świeżo posadzonych sadzonek.