Wydawca treści Wydawca treści

O PROJEKCIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów".

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia

i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie

w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na :

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
 • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.)
 • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.)
 • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.)
 • budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)
 • wsparcie techniczne  systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
 • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 30 000 000,00

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00

 

W ramach tego projektu Nadleśnictwo Kozienice realizuje zakup jednego samochodu patrolowo – gaśniczego, kwota wydatków kwalifikowalnych 150 000,00 zł.