Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z leśnych miejsc postoju pojazdów zlokalizowanych w lasach zarządzanych przez Nadleśnictwo Kozienice

 1. Regulamin określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Kozienice

 2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 3. Miejsce postoju pojazdów dostępne jest we wszystkie dni roku (o ile nie będzie obowiązywał zakaz wstępu do lasu).

 4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojedzie, ponosi osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów.

 5. Pojazd może pozostać na miejscu postoju pojazdów wyłącznie w celu krótkotrwałego postoju (w czasie nie dłuższym niż 12 godzin).

 6. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju pojazdów należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h oraz kierujący pojazdem zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawao ruchu drogowym.

 7. W przypadku kolizji lub wypadku, powstałych na terenie miejsca postoju pojazdów obowiązują zasady i przepisy Prawa drogowego

 8. Każda z osób korzystających z miejsca postoju pojazdów, zobowiązana jest do podporządkowania się wskazówkom pracowników nadleśnictwa.

 9. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:

  a)mycia, sprzątania, naprawy pojazdów

  b)zaśmiecania terenu,

  c)wyrzucania odpadów domowych, komunalnych i innych do koszy służących na potrzeby miejsca postoju pojazdów,

  d)pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom miejsc postoju pojazdów a także utrudniającym korzystanie z innych dróg gospodarczych, w tym stanowiących dojazdy p.poż.

  e)prowadzenia działalności usługowej, reklamowej  lub handlowej bez stosownej zgody Nadleśniczego,

  f)wypuszczania zwierząt domowych luzem.

 10. Zabrania się rozpalania ognisk, grillii korzystania z otwartego ognia na terenach miejsca postoju pojazdów (za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych wg odrębnegoz Regulaminu).

 11. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

 12. Uwaga. Obiekt może być okresowo monitorowany (za pomocą urządzeń rejestrujących obraz).

 13. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszęzgłaszać do Nadleśnictwa Kozienice nr tel. (48 612 39 08), e-mail: kozienice@radom.lasy.gov.pl

 14. Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112

POLICJA 997 lub 112

Kontakt do Nadleśnictwa Kozienice

Pionki, ul. Partyzantów 62

           tel. (48) 612 39 08