Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania ze szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i nordic walking na terenie Nadleśnictwa Kozienice

Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu ochronę mienia, utrzymania bezpieczeństwa, higieny i estetyki otoczenia oraz zapewnienia zgodnego korzystania z obiektu.

1. Regulamin określa warunki korzystania ze szlaków turystycznych tj. pieszych, rowerowych, nordic walking na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Kozienice.
2. Każda osoba korzystająca ze szlaku wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Regulamin umieszczony jest na stronach internetowych Nadleśnictwa Kozienice tj. www.kozienice@radom.lasy.gov.pl  w zakładce Turystyka. Korzystający ze szlaków powinni zapoznać się z w/w Regulaminem, informacjami zamieszczanymi na bieżąco w zakładce Aktualności oraz przebiegiem tras szlaków wg Turystycznej Mapy Nadleśnictwa Kozienice.
4. Osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane do podporzadkowania się wskazówkom  wydawanym przez pracowników nadleśnictwa, jeśli odnoszą się one do bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, a nie są sprzeczne z Regulaminem.
5. Szlaki jako miejsce wypoczynku i rekreacji służą osobom indywidualnym i grupom zorganizowanym.
6. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne i odbywa się na odpowiedzialność korzystającego z obiektu. Osoby nieletnie mogą korzystać ze szlaków wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
7. Poruszanie jest wskazane tylko po wyznaczonych trasach.
8. Na szlakach zabrania się ruchu pojazdami mechanicznymi z wyjątkiem:
a) pojazdów ALP i innych związanych z prowadzoną w N-ctwie gospodarką leśną,
b) pojazdów służb ratunkowych,
c) na drogach będących drogami publicznymi.
9. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających ze stosowanych przepisów oraz ogólnie przyjętych norm dotyczących porządku publicznego.
10. Na terenie obiektu zabrania się:
a) zaśmiecania i zanieczyszczania obiektu,
b) dewastacji wyposażenia obiektu,
c) niszczenia przyrody,
d) puszczania psów bez smyczy, obowiązek sprzątania po psie ciąży na jego opiekunie,
e) biwakowania,
f) rozpalania ognisk i korzystania z ognia (za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych wg oddzielnego Regulaminu),
g) korzystania z wyposażenia terenu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
11. Zabrania się korzystania z obiektu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
12. Podczas korzystania z obiektu zabrania się zachowań zagrażających bezpieczeństwu publicznemu oraz agresywnych, niezgodnych z przyjętymi normami społecznymi.
13. Nadleśnictwo Kozienice nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wypadki powstałe na terenie obiektu oraz choroby nabyte na skutek korzystania z obiektu (np. choroby odkleszczowe).
b) Zgubione rzeczy osobiste i wartościowe.
c) Uszkodzenia mechaniczne sprzętu tj. rowerów, kijków, odzieży itp.
14. Podczas korzystania ze szlaków należy mieć wzgląd na innych użytkowników tj.,
a) przy rozpoczynaniu jazdy lub włączaniu się do ruchu ustąpić przejazdu nadjeżdżającym rowerzystom,
b) ustępować drogi szybciej jadącym,
c) wyprzedzać tylko w bezpiecznych miejscach,
d) nie zatrzymywać się w miejscach niewidocznych dla innych użytkowników np. wzniesienia,
e) podczas jazdy zachować ostrożność a prędkość dostosować do panujących warunków oraz własnych umiejętności.
f) na skrzyżowaniach dróg leśnych obowiązuje zasada pierwszeństwa zgodna z przepisami o ruchu drogowym dla dróg równorzędnych tj. „reguła prawej ręki” o ile skrzyżowanie nie jest dodatkowo oznakowane.
15. Osoby korzystające ze szlaków  zobowiązane są do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w lasach PGL LP, tj. np. okresowych zakazów wstępu w związku z wykonywaniem prac leśnych lub w związku z wysokim zagrożeniem pożarowym.
16. Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
STRAŻ POŻARNA 998 lub 112
POLICJA 997 lub 112
Kontakt do Nadleśnictwa Kozienice
26-670 Pionki, ul. Partyzantów 62
nr tel. (48) 612 39 08
 
UWAGA!!!
Należy mieć świadomość ryzyka związanego z uprawianiem sportu i rekreacji na terenach leśnych. Należy brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo marszu bądź jazdy, a w szczególności: warunki atmosferyczne, stan nawierzchni, ukształtowanie terenu, ruch pojazdów mechanicznych, prowadzone prace leśne oraz właściwy stan zdrowia i sprawność psychofizyczną. Na szlakach można napotkać różnego rodzaju naturalne utrudnienia takie jak: liście, korzenie, kamienie, gałęzie, muldy, kałuże, błoto, zakręty. Szczególne przeszkody w postaci: wywrotów (drzewa przewrócone), złomów (drzewa ze złamanym wierzchołkiem), obłamanych  konarów drzew na skutek podmuchów silnych wiatrów prosimy zgłaszać ten fakt do Nadleśnictwa Kozienice: tel. (48) 612 39 08, e-mailem: kozienice@radom.lasy.gov.pl