Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat (zatwierdzany przez Ministra właściwego do spraw środowiska). Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

Wycinanie drzew w lesie budzi wśród społeczeństwa wiele emocji. Każdy z nas ma na to swój własny pogląd. Leśnicy wycinając drzewa kierują się wiedzą akademicką i tą wynikająca z doświadczenia poprzednich pokoleń leśników.

Ignacy Krasicki (1735 – 1801), biskup warmiński o wycince drzew w lesie pisał tak:

„ Jest to stary błąd, na tym utrzymanie lasu zasadzać, żeby żadnego drzewa nie tykać. Każda rzecz w przyrodzeniu ma swój kres, do którego przyszedłszy, trwa czas niejaki w doskonałym stanie, ten przebywszy, psuć się musi. Drzewo przestarzałe staje się niezdatnym i próżno miejsce zalega: trzeba go więc w czasie doskonałej jego pory wycinać, ale w tym wycinaniu tak poczynać roztropnie, żeby aktualna korzyść dalszej nie przeszkadzała."

O wielkości pozyskania drewna w danym Nadleśnictwie decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 70 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 286 m3/ha.

Dla Nadleśnictwa Kozienice zadania z głównego użytkowania lasu na lata 2021-2030 kształtują się następująco:

   1. Rozmiar użytkowania przedrębnego – 319 077 m3 grubizny netto

   2. Rozmiar użytkowania rębnego – 718 179 m3 grubizny netto 

 

Pozyskane drewno pochodzi z:

•    cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;

•    cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;

•    cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Kozienice prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni 15 098,55 ha (wg stanu na 01.01.2021 r.) i pozyskuje rocznie ok. 104 tys. m3. drewna.

Rozmiar pozyskania wynika ze stosowania cięć pielęgnacyjnych (w drzewostanach młodszych), cięć rębnych (w drzewostanach dojrzałych do wyrębu) oraz cięć przygodnych będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. silnych wiatrów, okiści, klęski żywiołowej).

Spora ilość drewna w Nadleśnictwie Kozienice pochodzi z likwidacji szkód, spowodowanych niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, takich jak okiść, wiatrołomy oraz w wyniku wydzielania się posuszu.

Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie sosna. Z gatunków liściastych pozyskuje się głównie takie gatunki, jak dąb, brzoza, grab, olcha, osika.

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Kozienice trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakłady stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych.

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Kozienice prowadzona jest na podstawach ekologicznych co zaowocowało uzyskaniem certyfikatów dobrej gospodarki leśnej FSC i PEFC. Certyfikaty gwarantują klientom, że drewno pochodzi z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami ochrony środowiska, z poszanowaniem praw ludności lokalnej i pracowników, jest potwierdzeniem jakości prowadzonej gospodarki leśnej.

W styczniu 2011 roku RDLP Radom jako pierwsza jednostka w strukturach PGL Lasy Państwowe otrzymała certyfikat PEFC. PEFC (Programme for Endorsement Certification) jest unikalnym systemem oznaczania, który dostarcza informacji, że wskazane drewno i produkty drzewne pochodzą z lasów, w których prowadzone jest trwałe i zrównoważone zagospodarowanie. Wyniki audytu potwierdziły, że gospodarka leśna jest tu prowadzona w sposób prawidłowy i w zgodzie z międzynarodowymi standardami.

Aktualnie RDLP w Radomiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC® (SGS-FM/COC-011265) oraz PEFC. Gospodarka leśna prowadzona jest z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i przepisów prawa. Drewno sprzedawane w naszych nadleśnictwach jest produktem certyfikowanym. Obecny certyfikat FSC® jest ważny do 1 maja 2023 r.