Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat (zatwierdzany przez MOŚ). Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

Wycinanie drzew w lesie budzi wśród społeczeństwa wiele emocji. Każdy z nas ma na to swój własny pogląd. Leśnicy wycinając drzewa kierują się wiedzą własną i tą wynikająca z doświadczenia poprzednich pokoleń leśników.
Ignacy Krasicki (1735 – 1801), biskup warmiński o wycince drzew w lesie pisał tak:
„ Jest to stary błąd, na tym utrzymanie lasu zasadzać, żeby żadnego drzewa nie tykać. Każda rzecz w przyrodzeniu ma swój kres, do którego przyszedłszy, trwa czas niejaki w doskonałym stanie, ten przebywszy, psuć się musi. Drzewo przestarzałe staje się niezdatnym i próżno miejsce zalega: trzeba go więc w czasie doskonałej jego pory wycinać, ale w tym wycinaniu tak poczynać roztropnie, żeby aktualna korzyść dalszej nie przeszkadzała."

O wielkości pozyskania drewna w danym Nadleśnictwie decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Dla Nadleśnictwa Kozienice zadania z głównego użytkowania lasu na lata 2011-2020 kształtują się następująco:
   1. Rozmiar użytkowania przedrębnego - 9.287,04 ha, 325.100 m3.
   2. Rozmiar użytkowania rębnego- 1091,70 ha, 493,822 m3.

Pozyskane drewno pochodzi z:
•    cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
•    cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
•    cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.
Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Kozienice prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni 15.105,16 ha (wg stanu na 01.01.2011 r.) i pozyskuje rocznie ok. 86 tys. m sześc. drewna.
Rozmiar pozyskania wynika ze stosowania cięć pielęgnacyjnych (w drzewostanach młodszych), cięć rębnych (w drzewostanach dojrzałych do wyrębu) oraz cięć przygodnych będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. silnych wiatrów, okiści, klęski żywiołowej).
W cięciach przedrębnych w 2013  r. w Nadleśnictwie Kozienice pozyskano około 32 tys. m3 grubizny, w cięciach rębnych – około 52 tys. m3, a w cięciach przygodnych – ponad 2 tys. m3.
Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie sosna. Z gatunków liściastych pozyskuje się głównie takie gatunki, jak dąb, brzoza, grab, olcha, osika.

Spora ilość drewna w Nadleśnictwie Kozienice pochodzi z likwidacji szkód, spowodowanych niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, takich jak okiść, wiatrołomy oraz w wyniku wydzielania się posuszu.
Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Kozienice trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakłady stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji  energii elektrycznej.

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Kozienice prowadzona jest na podstawach ekologicznych co zaowocowało uzyskaniem certyfikatu dobrej gospodarki leśnej FSC. Certyfikat gwarantuje klientom, że drewno pochodzi z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami ochrony środowiska, z poszanowaniem praw ludności lokalnej i pracowników, jest potwierdzeniem jakości prowadzonej gospodarki leśnej.
W styczniu 2011 roku RDLP Radom jako pierwsza jednostka w strukturach PGL Lasy Państwowe otrzymała certyfikat PEFC. PEFC (Programme for Endorsement Certification) jest unikalnym systemem oznaczania, który dostarcza informacji, że wskazane drewno i produkty drzewne pochodzą z lasów, w których prowadzone jest trwałe i zrównoważone zagospodarowanie. Wyniki audytu potwierdziły, że gospodarka leśna jest tu prowadzona w sposób prawidłowy i w zgodzie z międzynarodowymi standardami.