Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Na terenie Nadleśnictwa Kozienice przeważają siedliska lasów mieszanych ze świeżym wariantem uwilgotnienia. Średni wiek lasów na naszym terenie to 79 lata, a przeciętna zasobność 307 m3/ha. W porównaniu ze stanem sprzed dziesięciu lat nastąpił wzrost średniego wieku drzewostanów o 4 lata oraz przeciętnej zasobności o 7 m3/ha.

Udział siedlisk leśnych wg grup żyzności:

 • Bory – 1479,09 ha, 10,34 %
 • Bory mieszane – 4116,22 ha, 28,78 %
 • Lasy mieszane – 6428,67 ha, 44,95 %
 • Lasy – 2278,38 ha, 15,93 %

Udział siedliska leśnych pod względem uwilgotnienia:

 • Świeże – 12 542,21 ha, 87,69%
 • Wilgotne – 1 350,34 ha, 9,44 %
 • Bagienne – 231,33 ha, 1,62%
 • Zalewowe – 162,86 ha, 1,14%
 • Suche – 15,62 ha,  0,11%

Ogółem w lasach Nadleśnictwa Kozienice zinwentaryzowano 46 gatunków drzew i krzewów. Z tego 19 gatunków buduje drzewostany Nadleśnictwa, w tym 12 pełni rolę gatunków panujących, natomiast 7 występuje wyłącznie jako domieszkowe. W skali całego Nadleśnictwa udział poszczególnych grup drzewostanów wyróżnionych pod względem ich bogactwa gatunkowego jest równomierny. W obrębie Kozienice przeważają drzewostany jednogatunkowe i dwugatunkowe, co jest związane ze znacznym udziałem ubogich siedlisk borowych. W obrębie Pionki udział poszczególnych grup jest zbliżony do średniej dla całego Nadleśnictwa, natomiast największą złożoność gatunkową posiadają drzewostany w obrębie Zagożdżon.

 

W lasach Nadleśnictwa Kozienice zinwentaryzowano 12 gatunków występujących jako panujące. Najważniejszym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, która w wymiarze powierzchniowymi miąższościowym osiąga odpowiednio 74% i 76% udziału . Drugim ważnym gatunkiem jest dąb z 11% udziałem w powierzchni Nadleśnictwa. Z pozostałych gatunków zasługujących na uwagę można wyróżnić jodłę, która stanowi około 6% powierzchni leśnej. Jako gatunek panujący występuje tylko w obrębie Pionki i Zagożdżon. W obrębie Kozienice uzupełnia skład drzewostanów. Wg rzeczywistego udziału jodła stanowi około 11% powierzchni Nadleśnictwa. Znaczenie gospodarcze, jednak znacznie mniejsze, posiadają jeszcze olsza i brzoza, które razem stanowią około 7% udziału w powierzchni. Pozostałe gatunki takie jak: Md, Św, Bk, Db.c, Jw, Gb, i Oś decydują o bioróżnorodności ekosystemów leśnych, lecz nie mają istotnego znaczenia gospodarczego.

 

Udział powierzchniowy gatunków panujących  

 • Sosna – 10555,26 ha, 73,80%   
 • Dąb – 1618,82 ha, 11,32%
 • Jodła – 920,66 ha, 6,44%
 • Olcha – 727,58 ha, 5,09%
 • Brzoza – 250 ha, 1,75%
 • Grab – 109,09 ha, 0,76%
 • Modrzew – 42 ha, 0,29%
 • Świerk – 37,17 ha, 0,26%
 • Buk – 27,06 ha, 0,19 %
 • Jesion Wyniosły – 6,88 ha, 0,05 %
 • Dąb Czerwony – 6,30 ha, 0,04 %
 • Osika –  1,54 ha 0,01 %

 

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 5,96% - I klasa,
 • 8,79% - II klasa,
 • 15,32% - III klasa,
 • 18,33% - IV klasa,
 • 20,03% - V klasa,
 • 8,31% - VI klasa,
 • 1,88% - VII klasa,
 • 1,63% - VIII klasa i starsze.

KO i KDO – 19,11 % - klasę odnowienia i klasę do odnowienia tworzą starsze drzewostany (rębne i przeszłorębne), w których odpowiednią powierzchnię zajmuje młode pokolenie.

Pozostałą powierzchnie czyli 0,64% stanowią grunty niezalesione (płazowiny , halizny , zręby wyłączone w produkcji ubocznej oraz pozostałe grunty nieleśne).

 

Drzewostany ponad 100-letnie

Drzewostany ponad 100-letnie (tj. takie, w których gatunek panujący ma ponad sto lat) w Nadleśnictwie Kozienice zajmują powierzchnię 3846,48 ha czyli 27,07%. W poszczególnych obrębach wartość ta wynosi: Kozienice 23,29%, Pionki 28,95%, Zagożdżon 29,14%. Pod względem gatunkowym zdecydowaną większość (82,6% powierzchni) stanowią te z panującą sosną. Znaczny jest tu też udział drzewostanów dębowych (6,7%) oraz jodłowych (6,3%) i olchowych (3,3%). Sporadycznie trafiają się także grabowe i brzozowe, a w pojedynczych przypadkach także modrzewiowe i świerkowe.

 

Podział lasu wg funkcji:

    Rezerwaty – 506,89 ha,

   Lasy ochronne – 3 195,24 ha,

    Lasy gospodarcze – 10 600,23 ha.

 

Pochodzenie drzewostanów

Zdecydowana większość drzewostanów Nadleśnictwa Kozienice jest pochodzenia sztucznego (z sadzenia), choć w obrębach Zagożdżon i Pionki znaczny jest też udział drzewostanów pochodzących z odnowienia naturalnego (samosiewu). Udział drzewostanów odroślowych jest niewielki i dotyczy głównie olszy, niekiedy dębu, a wyjątkowo także innych gatunków liściastych.

Udziały procentowe przedstawiają się następująco:

   Naturalne – 1376,74 ha, 9%,

    Sztuczne – 12598,07ha, 89%,

    Odroślowe – 235,08 ha, 2%.

 

Przyjęte wieki rębności dla poszczególnych gatunków:

 • Db - 160 lat
 • Jd, Bk, Js, Jw - 120 lat
 • So - 110 lat
 • Md, Gb, Lp, Db c. - 100 lat
 • Św, Brz, Ol - 80 lat
 • Ol (odroślowa) - 60 lat
 • Os - 50 lat
 • Tp - 40 lat