Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY NATURA 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.


Na terenie Nadleśnictwa Kozienice wyznaczono następujące obszary w ramach sieci Natura 2000:
 

OSO Ostoja Kozienicka PLB140013
Obszar został utworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra środowiska z dn.05.09.2007 roku, zmieniającego rozporządzenie   w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. Nr 179 z 2007r. poz. 1275). Na terenie obszaru wyszczególniono 28 gatunków ptaków   wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, stanowiących przedmioty ochrony w Ostoi Kozienickiej.
                  
OZW Puszcza Kozienicka PLH140035
Obszar zatwierdzony przez Komisję Europejską. Na terenie obszaru wyszczególniono 6 gatunków ssaków, 3 gatunki płazów i gadów, 4 gatunki ryb, 8 gatunków bezkręgowców oraz 1 gatunek rośliny. Wśród siedlisk przyrodniczych wyszczególniono 7 typów zbiorowisk leśnych, które zajmują ok.16% powierzchni SOO.