Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

MONITORING BOCIANA CZARNEGO

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Nadleśnictwami a Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Rogowie będzie prowadzony monitoring z zastosowaniem fotopułapek dotyczący badań biologii lęgowej bociana czarnego.