Wydawca treści Wydawca treści

PARKI KRAJOBRAZOWE

Na większości obszaru Nadleśnictwa Kozienice znajduje się Kozienicki Park Krajobrazowy imienia Profesora Ryszarda Zaręby. Park powstał na mocy Uchwały Nr XV/70/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Radomiu z dnia 28 czerwca 1983 r. (Dz. Urz. WRN w Radomiu z 1983 r., Nr9, poz. 52). Następnie pojawiały się kolejne akty prawne regulujące funkcjonowanie parku, w 2001 r. został on powiększony, zaś obecnie podstawą prawną jego istnienia jest Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia Profesora Ryszarda Zaręby (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r., Nr 75, poz.1980).


Kozienicki Park Krajobrazowy posiada obowiązujący Plan Ochrony, który został ustanowiony na okres 20 lat Uchwałą Nr 229/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15708). Od 2010 r. parkiem zarządza Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Otwocku.


Kozienicki Park Krajobrazowy obejmuje najcenniejszą część Puszczy Kozienickiej, tj. grunty znajdujące się w zarządzie Lasów Państwowych, a tylko w niewielkim zakresie tereny innej własności. Powierzchnia całego parku wynosi 26233,83 ha, w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kozienice znajduje się 11364,18 ha (43,3%), zaś na gruntach Nadleśnictwa 10902,91 ha (41,6%).Park posiada otulinę o powierzchni 36009,62 ha, z czego 14312,44 ha (39,7%) znajduje się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kozienice, a 3431,31 ha (9,5%) przypada na grunty w jego zarządzie. Kozienicki Park Krajobrazowy obejmuje 72,2% wszystkich gruntów Nadleśnictwa Kozienice, a kolejne 22,7% przypada na jego otulinę.