Wydawca treści Wydawca treści

POŁOŻENIE

Nadleśnictwo Kozienice jest jednym z 23 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Położone jest w południowej części województwa mazowieckiego na terenie powiatów: kozienickiego i radomskiego.

W jego skład wchodzą trzy obręby leśne:
1. Kozienice – leśnictwa: Adamów, Chinów, Cztery Kopce.
2. Pionki – leśnictwa: Przejazd, Karpówka, Podgóry, Jaśce.
3. Zagożdżon – leśnictwa: Augustów, Stanisławice, Kociołki, Januszno.
Na terenie Nadleśnictwa znajduje się ponadto gospodarstwo szkółkarskie „Przejazd".

Całkowita powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 15.105,16 ha (wg stanu na 01.01.2011 r.). na obręb Kozienice o powierzchni 5.223,77 ha składają się grunty zlokalizowane w gminach: Głowaczów, Kozienice i miasto Kozienice. Obręb Pionki o powierzchni 5.080,46 ha obejmuje grunty położone na terenie gmin: Głowaczów, Pionki, Jastrzębia i miasto Pionki. Powierzchnia obrębu Zagożdżon wynosi natomiast 4.801,18 ha i obejmuje tereny w gminach: Głowaczów, Kozienice, Pionki i miasto Pionki.

Obszar Nadleśnictwa Kozienice (oznaczony kolorem zielonym) przedstawiono na mapie.

Położenie przyrodniczo-leśne
Zgodnie z podziałem przyrodniczo-leśnym grunty Nadleśnictwa położone są:
1. W Krainie VI- Małopolskiej (zasadnicza część lasów N-ctwa),
- dzielnica Radomsko-Iłżecka(VI.3),
- mezoregion Równiny Radomsko-Kozienickiej (VI.3.a),
2. W Krainie IV- Mazowiecko- Podlaskiej (północno-wschodnia część obrębu Kozienice),
- dzielnica Równiny Warszawsko- Kutnowskiej (IV.3),
- mezoregion Doliny Środkowej Wisły(IV.3.c),

Położenie geograficzne
Kompleksy leśne Nadleśnictwa położone są między 51o25'31" – 51o42'25" równoleżnikiem szerokości geograficznej północnej oraz między 21o17'14" – 21o38'21"południkiem długości geograficznej wschodniej. Rozciągłość południkowa N-ctwa (S↔N) wynosi około 31,8 km, a równoleżnikowa (W↔E) około 24,3 km.

Klimat: przejściowy między klimatem środkowoeuropejskim i subkontynentalnym. Średnia roczna temperatura – 8,2oC (lipiec +18 oC, grudzień –1,3 oC). Opady wahają się w granicach 500–600 mm (558 mm), w czerwcu około 76 mm, w grudniu 24 mm. Długość okresu wegetacyjnego 210–220 dni., na który wpływ mają spóźnione przymrozki wiosenne (od -5oC do -7 oC).

Rzeźba terenu: Obszar terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa nie wykazuje dużego zróżnicowania pod względem fizjograficznym. Przeważa ukształtowanie terenu z niewielką ilością wzniesień (teren pagórkowaty). Najwyżej położony teren (173,1 m n.p.m.) znajduje się na terenie lasu w oddziale 187 g obrębu Pionki, a najniżej na obrębie Kozienice (101,5 m n.p.m.), na wschód od miejscowości Kłoda, przy ujściu rzeki Radomki do Wisły.   

Budowa geologiczna i warunki glebowe: Budowę geologiczną terenów Nadleśnictwa Kozienice cechuje duża różnorodność utworów geologiczno-glebowych oraz form ukształtowania powierzchni. Omawiany obszar został ukształtowany przez zlodowacenie środkowopolskie. Na obszarze glacjału środkowopolskiego w Krainie Mazowiecko-Podlaskiej, wyróżnione są cztery stadia recesyjne. Do najstarszego z nich śląsko-małopolskiego, należy południowo-wschodnia część krainy, stanowiąca rozległe równiny. Formy plejstoceńskie wykazują dostosowanie do wielkiej niecki tektonicznej (Niecka Mazowiecka), powstałej w kredzie i wypełnionej utworami trzeciorzędowymi (piaski oligoceńskie).
Najliczniej występujące utwory geologiczne są pochodzenia polodowcowego, powstałe w okresie czwartorzędu w epoce Plejstocenu i częściowo w Holocenie. Utwory z Holocenu (torfy, piaski rzeczne, uboższe mady) występują wzdłuż rzek. Na przeważającej powierzchni Nadleśnictwa występują piaski akumulacji lodowcowej i mozaikowo ułożone wśród nich gliny zwałowe moreny dennej, o różnym stopniu spiaszczenia, powstałe w epoce Plejstocenu. Można tu wyróżnić: gliny zwałowe (Lśw), piaski naglinowe i wodnolodowcowe (LMśw, BMśw, Bśw), piaski pochodzenia wydmowego (Bśw).                        
W ścisłym związku z utworami geologicznymi, składem mechanicznym gleb i warunkami wilgotnościowymi wyróżniono i opisano w Nadleśnictwie 38 podtypy gleb.