Wydawca treści Wydawca treści

PROJEKTY I FUNDUSZE

Nadleśnictwo Kozienice zrealizowało projekt w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 za pośrednictwem Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Tytuł projektu: Rozwiązywanie problemów nieukierunkowanego ruchu turystycznego na obszarach Puszczy Kozienickiej

Umowa o dofinansowanie: POIS.05.01.00-00-310/10-00
 
Projekt realizowano w okresie: 16.07.2010 – 31.12.2013

Wartość projektu wynosiła blisko 700 tys. złotych

Miejscem realizacji projektu była ścieżka dydaktyczna „Królewskie Źródła" na terenie leśnictwa Kociołki.

Projekt współfinansowany jest również ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zawartej umowy nr 433/2011/WN-07/OP-PO-PS/D.

Celem projektu jest ochrona obszaru Natura 2000 oraz innych obszarów przyrodniczo cennych w obrębie Puszczy Kozienickiej przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystyczną. Dla osiągnięcia celu zmodernizowano istniejącą infrastrukturę turystyczną.
W ramach prac wybudowane zostały nowe podesty (ok. 500 mb wzdłuż rzeki Zagożdżonki) oraz taras widokowy nad doliną meandrującej Zagożdżonki – najdłuższej rzeki Puszczy Kozienickiej. Powstał również zespół nowych wiat wraz z ławkami i stołami, koszami na śmieci oraz z miejsce wyznaczonym na ognisko oraz toaletami. Ścieżka na całej długości dostępna jest dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu leśnym ustawiono tablice informacyjną oraz kosze na śmieci. Na całej długości trasy ok. 3 km ustawiono tablice informacyjne i tematyczne, na których opisano piękną przyrodę puszczy. W ramach projektu wykonano zabudowę źródełka z którego według legendy pijał wodę król Władysław Jagiełło. Nowością jest punkt do obserwacji ptaków – drewniana platforma częściowo zabudowana przystosowana dla amatorów birdwatchingu.
Projekt przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszenia różnorodności biologicznej, jak również do przywrócenia właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów.
Budowa małej infrastruktury jest nastawiona na zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie turystyki, rekreacji i edukacji. Skupienie ingerencji człowieka w naturę w jednym miejscu (na jednym obszarze) skutkować będzie ograniczeniem degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszania różnorodności biologicznej.