Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKI EKOLOGICZNE


UŻYTKAMI EKOLOGICZNYMI są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne "oczka wodne", bagna, torfowiska, starorzecza, wychodnie skał, itp. W Nadleśnictwie Kozienice objęto ochroną 62 użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 136,58 ha. Powierzchnia użytków ekologicznych Nadleśnictwa Kozienice wynosi 136,58 ha, na co składają się 62 obiekty, które tworzy 130 wydzieleń. Wśród użytków ekologicznych wyróżnić tutaj można: ługi (bagna śródleśne), łąki i pastwiska śródleśne i położone w dolinach cieków wodnych.