Wydawca treści Wydawca treści

REZERWATY PRZYRODY

REZERWATY PRZYRODY to obszary objęte ochroną, której przedmiotem jest całość lub część przyrody na danym terenie albo poszczególne jej składniki należące do świata roślinnego, zwierzęcego lub przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych. Na terenie Nadleśnictwa Kozienice znajduje się dziewięć rezerwatów przyrody (leśnych), w których obowiązuje ochrona częściowa. Są to:
"Ponty" im. Teodora Zielińskiego – o powierzchni 36,61 ha, utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 33, poz. 126 z dn. 21.10.1978 r. Celem ochrony jest zachowanie drzewostanów jodłowo-dębowych o charakterze naturalnym, z jodłą na północnej granicy jej zasięgu. Zachodzi tu bujny rozwój nalotu i podrostu jodły oraz dęba, zamieranie starszych egzemplarzy jodły.
"Ponty-Dęby' – o powierzchni 50,40 ha, utworzony na mocy Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Dz. U. nr 166 poz. 1231 z dn. 23.12.1998 r.). Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych różnowiekowych drzewostanów dębowych z domieszką jodły i świerka. Zachodzi tu intensywny rozwój podrostu jodły i dęba.
"Pionki" – o powierzchni 81,50 ha utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 10 poz. 74 z dn. 06.04.1982 r. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu Puszczy Kozienickiej z naturalnym wielogatunkowym drzewostanem sosnowo-jodłowo-dębowym z licznymi drzewami pomnikowymi. Zachodzi tu rozwój podrostu jodłowo-dębowego z domieszką buka, sosny, jaworu, zamieranie starszych egzemplarzy jodły.
"Załamanek" – o powierzchni 77,96 ha utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 10 poz. 74 z dn. 06.04.1982 r. Celem ochrony jest zachowanie rzadkich na terenie Puszczy Kozienickiej naturalnych zbiorowisk łegowych, bogatych siedlisk lasowych i bagiennych.
"Leniwa" o powierzchni 27,29 ha utworzony na mocy Rozporządzenia nr 105 Wojewody Mazowieckiego (Dz. U. Woj. Maz. Nr 75, poz. 747 z dn. 26.06.2000 r.). Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych oraz odtworzenie siedlisk i zespołów łęgów jesionowo-olszowych.
"Zagożdżon" – o powierzchni 66,58 ha utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 30 poz.138 z dn.31.01.1962 r. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i turystycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem jodły, charakterystycznego dla dawnej Puszczy Kozienickiej. Zachodzi tu rozwój podrostów dębowo-jodłowych z domieszką buka i jaworu.
"Brzeźniczka" – o powierzchni 92,14 ha utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 17 poz. 119 z dn. 10.05.1989 r. Celem ochrony jest zachowanie kompleksu wielogatunkowych, naturalnych zespołów leśnych charakterystycznych dla Puszczy Kozienickiej.
"Źródło Królewskie" – o powierzchni 29,69 ha utworzony na mocy Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 103 (Dz. U. Woj. Maz. Nr 75 poz. 745 z dn. 26.06.2000 r.). Celem ochrony jest zachowanie rzadkich na terenie Puszczy Kozienickiej grądów wysokich ze starodrzewem dębowym i łęgów olszowo-jesionowych z bagnami nad rzeką Zagożdżonką.
"Guść" – o powierzchni 87,09 ha utworzony na mocy Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 79 (Dz. U. Woj. Maz. Nr 242 poz. 6182 z dn. 11.09.2002 r. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych siedlisk o charakterze świeżych borów sosnowych, borów mieszanych wilgotnych oraz odtworzenie łęgów olszowo-jesionowych.